Bilingual Dhamma Curriculum Development as 3-Ons Model (2019-2021)

เครือข่ายโครงการพระธัมมเจดีย์ กำลังพัฒนา 3-Ons Learning Platform โดยร่วมมือกับทางผู้บริหารและคณะทำงานมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรธรรมศึกษายุคใหม่ ที่จะทำเป็นหลักสูตร 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ซึ่งจะจัดทำเป็นหลักสูตรตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวางแผนว่าจะเป็นการเรียนทุกสัปดาห์ ครั้งละ 2 ชั่วโมง ซึ่งในระยะเวลา 1 ปีก็จะมีการเรียน 40 ครั้ง โดยจะเริ่มสร้างบทเรียนของชั้นอนุบาล ป. 1 ป.4 และมัธยม 1 ก่อน

หลักสูตรพื้นฐานนี้ จะใช้มงคล 38 ประการ เป็นแกนเดินเรื่อง โดยมีเรื่องประกอบและธรรมะต่าง ๆ ที่เหมาะสม เปลี่ยนไปตามช่วงอายุของผู้เรียน

หวังใจว่าจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ จะพัฒนาไปสู่การสอนวิชาชีวิตให้กับเยาวชนไทย อย่างโครงสร้างสารบัญของหนังสือพุทธธรรมของท่านเจ้าประคุณสมเด็จหลวงพ่อปยุตโต (แต่เนื้อหาจะใช้คำของจิตวิทยาสมัยใหม่ ที่อ้างอิงจากแก่นพุทธธรรมที่เป็นคำบาลี)

ชีวิตคืออะไร
ชีวิตเป็นอย่างไร
ชีวิตเป็นไปอย่างไร
ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร
ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร
ชีวิตที่ดีนั้นเป็นอย่างไร

และนำไปสู่หลักสูตรพระพุทธศาสนาสมัยใหม่ ที่จะได้ใช้เรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ

วิชาชีวิตนั้น ส่วนที่เรียนด้วยสมอง คือการเรียนโดยใช้ความคิด สามารถเรียนได้จากคอมพิวเตอร์ ส่วนที่เรียนเรื่องอารมณ์และพฤติกรรม ต้องออกแบบหลักสูตรให้ผสมผสานกับกระบวนการของการใช้ชีวิตจริง โดยจะทำเป็นหลักสูตรเข้าค่ายค้างคืนเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ (Activity-based Learning) และหลักสูตรที่เน้นเรื่องโครงงานเพื่อแก้ปัญหา (Project-based Learning)

หมายเหตุ "3-Ons Learning Platform":
1. On-line ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดกับคอมพิวเตอร์ผ่านบทเรียนออนไลน์
2. On-web (Interactive live video via net) เสร็จแล้ว มีการถามตอบเป็น live Videos interactive ผ่าน Internet
3. On-earth (Off-line interaction) กระจายกันทำ กิจกรรมแบบ off-line interaction ในจุดรอบๆ ตัว
- - -
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Related): https://www.roong-aroonfoundation.or.th/โครงการผลิตสื่อธรรมะภาษาอังกฤษ/

The Lion and The Boar (Mangala 1 for Intermediate/ B1) หมู่ป่าท้าชนราชสีห์ (มงคลที่ 1 ระดับกลาง)

โครงเรื่องจาก สูกระ ชาดก (อรรถกถาชาดก ลำดับที่ 153)

The Lion and The Fox (Mangala 1 for Pre-Intermediate/ A2) ราชสีห์กับสุนัขจิ้งจอก (มงคลที่ 1 ระดับพื้นฐาน)

โครงเรื่องจาก มโนชะ ชาดก (อรรถกถาชาดก ลำดับที่ 397) ถ่ายทอดเรื่องราวสองภาษาโดย ปฏิมาพร กุลสุจริตทรัพย์ (ใหม่)

พัฒนาหลักสูตรธรรมะสองภาษา แบบ 3-Ons (2562-2564)

Related activities (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)