Online Moral Lesson Development (2019-2021)

จุดมุ่งหมายข้อที่ 3 ของโครงการพระธัมมเจดีย์ คือเชื่อมโยงคําสอนพระพุทธเจ้ากับบริบทร่วมสมัย เพื่อประโยชน์แห่งการเข้าถึงธรรมะของผู้คนในยุคปัจจุบัน

ดินแดนสุวรรณภูมิแถบนี้ ได้รักษาแก่นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาหลายพันปี เป็นมรดกทางปัญญาอันประเมินค่ามิได้ ที่จะมอบให้กับมนุษยชาติ

ความสามารถในฐานะเจ้าบ้าน ที่จะสื่อสารคำสอนของพระพุทธองค์และธรรมะให้กับชาวโลก นับเป็นสิ่งสำคัญ จึงเป็นความพยายามอันหนึ่ง ของโครงการพระธัมมเจดีย์ และ เครือข่ายธัมมวิชัย

ซึ่งกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เรื่องราวของธรรมะเป็นแกนเดินเรื่อง (Dhamma Story-based Learning)

เป็น Learning Platform ที่ชื่อว่า
Know English
Know Yourself
Know The World
https://knowenglish.net

โดยจะสอดประสานเป็นองค์ประกอบสำคัญของ 3-Ons Learning Model ในหลักสูตรธรรมศึกษายุคใหม่ เป็นต้นว่า บทเรียนจากชาดก ซึ่งสร้างจากแบบเรียนพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ โดยท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อปยุตโต ที่ เรียบเรียงขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2507 ตลอดจนบทเรียนภาษาอังกฤษผ่านมงคลสูตร ที่อ้างอิงตามพนจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

ทั้งนี้ ได้มีการประชุมหารือกับคณะมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์ม และได้มีการนำไปทดลองใช้โมเดลการเรียนรู้ On-line + On-earth (face to face) กับกลุ่มนักศึกษามหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ณ อำเภแปักธงชัย นคราชสีมา

โดยมีการปรับระดับภาษาของเนื้อหาบทเรียนแต่ละหัวข้อ ด้วยการแบ่งระดับทักษะ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง "กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป" หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

เอกสารแนะนำภาพรวมระบบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Know English

คลิปแนะนำแบบฝึกหัดในบทเรียนออนไลน์

คลิปแนะนำแพลตฟอร์ม Know English

ออกแบบบทเรียนอังกฤษออนไลน์ จากเรื่องราวธรรมะ (2562-2564)

Related activities (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)