Online "Mindful Storyteller Volunteer" (July 2021)

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันผ่านการใช้เทคโนโลยี สำหรับเยาวชนระดับมัธยมปลาย ? ผ่านการเล่าเรื่องราวสอนใจ (อังกฤษ-ไทย) ❣️ ในรูปแบบออนไลน์ ? ? (Mindful English Moral Storytelling ❣️ Online Presentation) ? ตอน ❝The Two Birds❞ ? นกสองพี่น้อง ? เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ? (Development and Production of Digital Learning Materials)

ค่ายออนไลน์ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ กับนิทานไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ (กรกฎาคม 2564)

Related activities (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)