Mindful Digital Content Ambassador with Thai-English Moral Story (October 2022)

เครือข่าย Mind Gen ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามหา 🎯 Mindful Storyteller Volunteer 🎬 อาสาสมัครนักเล่าเรื่อง 💡 ผู้บอกเล่าเรื่องราวสาระสองภาษา (อังกฤษ & ไทย) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ❤ การทำความรู้จักและเข้าใจสภาพจิตใจตนเอง 👥 การรู้จักวางตัวอย่างเหมาะสมในสังคมร่วมสมัย 📐 การเข้าใจวิธีการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 💌 การเป็นผู้สามารถคอยให้คำแนะนำกับใคร ๆ ได้ 📣 การเป็นนักถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจ และ 💻 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการหาความรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ★ พร้อมรับเกียรติบัตร 📃 แลรางวัล/ทุนการศึกษา ✨

เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ” (ตุลาคม 2565)

Related activities (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)