ชมรม 📐 "Mindful English Club" กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📃 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬

ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้โดยสังเขป ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1

  • สติกับการเรียนรู้ (Mindfulness in School)
  • รหัสสติ (Mindful Code)
  • รู้จักกับเรื่องเล่าสอนใจ (Intro to Moral Story)

สัปดาห์ที่ 2

  • เพื่อนคูลๆ ที่น่าคบ (Being A Cool Friend)
  • ฝึกฟัง (Listening Challenge)
  • ฝึกพูด (Speaking Challenge)
คลับ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 (กรกฎาคม 2566)

Related activities (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)