🎯 Mindful Storytelling Workshop 📃 "เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า" ไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ 🎬 💻 สำหรับนักเรียนทุน กสศ. ระดับ ม. ปลาย 📐⌚ ตุลาคม 2566 🏫 ณ ศูนน์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี (ค่ายไป-กลับ / Day Camp)

ภาพบรรยากาศศูนย์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี

แผนที่ศูนย์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี (https://goo.gl/maps/6NUbkfhiQM9RzSJz7)

ค่าย “เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า” ณ ศูนย์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง (ตุลาคม 2566)

Related activities (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)