Mindful Storytellers (ต.ค. 2565)

เครือข่าย Mind Gen ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามหา 🎯 Mindful Storyteller Volunteer 🎬 อาสาสมัครนักเล่าเรื่อง 💡 ผู้บอกเล่าเรื่องราวสาระสองภาษา (อังกฤษ & ไทย) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ❤ การทำความรู้จักและเข้าใจสภาพจิตใจตนเอง 👥 การรู้จักวางตัวอย่างเหมาะสมในสังคมร่วมสมัย 📐 การเข้าใจวิธีการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 💌 การเป็นผู้สามารถคอยให้คำแนะนำกับใคร ๆ ได้ 📣 การเป็นนักถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจ และ 💻 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการหาความรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ★ พร้อมรับเกียรติบัตร 📃 แลรางวัล/ทุนการศึกษา ✨

Mindful Digital Ambassador (ต.ค. 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? “การใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย อย่างฉลาดสมวัย” ☏ ? ? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

Mindful Digital Ambassador (ส.ค. 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? “แนวทางการเรียนรู้ผ่านเรื่องราว ก้าวสู่การคิดวิเคราะห์” ♔? ? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

Mindful Digital Ambassador (มิ.ย. 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? “เครื่องมือสำคัญของการเป็นผู้ให้คำแนะนำ” ✒? ? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

Mindful Digital Ambassador (เม.ย. 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? “เครื่องมือสำคัญของผู้เรียนรู้” ? ? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

Mindful Digital Ambassador (ก.พ. 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? “การวางตัวอย่างเหมาะสมกับผู้คนรอบข้าง” ꕥ ? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

Mindful Digital Ambassador (ธ.ค. 2564)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? “การฝึกสติในชีวิตประจำวัน” ♡? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★