Mindful Digital Ambassador (ต.ค. 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ 🎯 กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ 🎧 “การใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย อย่างฉลาดสมวัย” ☏ 🌐 🎤 ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม 💻 (Mindful Digital Content Ambassador) 📱 ★ พร้อมรับเกียรติบัตร 📃 ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

Mindful Digital Ambassador (ส.ค. 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ 🎯 กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ 🎧 “แนวทางการเรียนรู้ผ่านเรื่องราว ก้าวสู่การคิดวิเคราะห์” ♔📜 🎤 ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม 💻 (Mindful Digital Content Ambassador) 📱 ★ พร้อมรับเกียรติบัตร 📃 ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

Mindful Digital Ambassador (มิ.ย. 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ 🎯 กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ 🎧 “เครื่องมือสำคัญของการเป็นผู้ให้คำแนะนำ” ✒🖋 🎤 ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม 💻 (Mindful Digital Content Ambassador) 📱 ★ พร้อมรับเกียรติบัตร 📃 ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

Mindful Digital Ambassador (เม.ย. 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ 🎯 กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ 🎧 “เครื่องมือสำคัญของผู้เรียนรู้” 📐 🎤 ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม 💻 (Mindful Digital Content Ambassador) 📱 ★ พร้อมรับเกียรติบัตร 📃 ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

Mindful Digital Ambassador (ก.พ. 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ 🎯 กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ 🎧 “การวางตัวอย่างเหมาะสมกับผู้คนรอบข้าง” ꕥ 🎤 ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม 💻 (Mindful Digital Content Ambassador) 📱 ★ พร้อมรับเกียรติบัตร 📃 ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

Mindful Digital Ambassador (ธ.ค. 2564)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ 🎯 กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ 🎧 “การฝึกสติในชีวิตประจำวัน” ♡🎤 ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม 💻 (Mindful Digital Content Ambassador) 📱 ★ พร้อมรับเกียรติบัตร 📃 ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★