Mindful English Workshop (15-16 ส.ค. 2563)

อบรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากบทเรียนออนไลน์ (Mindful English Workshop) ณ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ปักธงชัย นครราชสีมา 15 – 16 สิงหาคม 2563