อบรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากบทเรียนออนไลน์
(Mindful English Workshop)

ณ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ปักธงชัย นครราชสีมา
15 - 16 สิงหาคม 2563


Mindful English Workshop (15-16 ส.ค. 2563)

One thought on “Mindful English Workshop (15-16 ส.ค. 2563)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *