เวิร์คชอป "ฝึกสติอย่างไร ให้เท่าทันความคิด"
(Mindfulness Workshop)

ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 พฤศจิกายน 2563


Mindfulness Workshop (14 พ.ย. 2563)

One thought on “Mindfulness Workshop (14 พ.ย. 2563)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *