กิจกรรมเพื่อการ "ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย" สำหรับผู้คนที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง เพื่อร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร กับ Mindfulness Workshhop for Mindful Generation ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2563

Mindfulness Workshop (5-9 ธ.ค. 2563)

One thought on “Mindfulness Workshop (5-9 ธ.ค. 2563)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *