กิจกรรม ฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ กับ 7 เช็คลิสต์ เพื่อชีวิต เคลียร์ คาล์ม คูล (Mindfulness Workshop with The 7 Clear, Calm, Cool Checklist Item for a Learning Life) สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 และ ปี 4 จำนวน 50 คน (สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) ณ มูลนิธิอาศรมมาตา
Mindfulness Workshop for Mind Gen (22 มี.ค. 2564)

One thought on “Mindfulness Workshop for Mind Gen (22 มี.ค. 2564)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *