Mindful Active Learning (2564)

Mindful Active Technique and Ecology of Learning through an Integration of Online Interactive English Moral Story with Classroom Creative Activity (ฝึกสติกับระบบนิเวศน์แห่งการเรียนรู้ ด้วยการบูรณาการบทเรียนนิทานธรรมะภาษาอังกฤษออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์ในชั้นเรียน) กับคณะผู้บริหารและครูอาจารย์กลุ่มโรงเรียนนำร่องจังหวัดระยอง ณ วัดป่าแก้ว จันทบุรี (พฤษภาคม 2564)

Mindful English Weekend School (พ.ค. 2564)

รับสมัคร ❝ผู้นำกิจกรรม❞ สร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ ผ่านนิทานไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (Mindful English Weekend School) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสทุธิวราราม (พฤษภาคม 2564)

Mindful English Weekend School (มี.ค. 2564)

เชิญชวนเยาวชนผู้สนใจฝึกฝนภาษา ผ่านการทำงานร่วมกัน และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ทุกสุดสัปดาห์ กับ Mindful English Weekend School ณ วัดป่าแก้ว จันทบุรี ตลอดเดือนมีนาคม 2564

Mindfulness Workshop (14 พ.ย. 2563)

เวิร์คชอป “ฝึกสติอย่างไร ให้เท่าทันความคิด” (Mindfulness Workshop) ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14 พฤศจิกายน 2563

Mindful English Workshop (15-16 ส.ค. 2563)

อบรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากบทเรียนออนไลน์ (Mindful English Workshop) ณ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ปักธงชัย นครราชสีมา 15 – 16 สิงหาคม 2563

Mindful English Storytelling (13-15 มิ.ย. 2563)

กิจกรรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเล่านิทานธรรมะภาษาอังกฤษ (Mindful English Storytelling) ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธรรม วัดป่าแก้ว จันทบุรี 13 – 15 มิถุนายน 2563