กิจกรรมพัฒนาจิต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 (มิถุนายน 2566)

กิจกรรมพัฒนาจิต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดย พระอาจารย์บูชา ธมฺมปูชโก ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทย หัวใจใฝ่ธรรม และเครือข่าย Mind Gen

เสวนา “การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็กและเยาวชน ประสบการณ์จากเครือข่าย Mind Gen” ณ สำนักงาน กสศ. (พฤษภาคม 2566)

กิจกรรมเสวนา “แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็กและเยาวชน ประสบการณ์จากเครือข่าย Mind Gen” วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 10.30-12.30 น. ณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา (2564-2565)

โครงการการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาแก่เครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ด้วยสื่อการเรียนรู้สองภาษาออนไลน์ (Well-being Development for Mindful Generation through Bilingual Digital Learning Materials) ซึ่งได้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กิจกรรม “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ โรงเรียนนานาชาติรุ่งอรุณ (พฤศจิกายน 2564)

กิจกรรมพัฒนาจิต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดย พระอาจารย์บูชา ธมฺมปูชโก ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทย หัวใจใฝ่ธรรม และเครือข่าย Mind Gen

ร่างแผนการประยุกต์ใช้บทเรียนธรรมะสองภาษา กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (2563)

การประชุมร่วมกันกับสำนักสังคมและสำนักนวัตกรรมการศึกษา ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อวางแผนทดลองใช้บทเรียนธรรมะสองภาษาออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน (On-Earth, the 3-Ons Learning Model) ควบคู่ไปกับการทดลองประยุกต์ร่วมกับเทคนิค การฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ผ่านการเรียนอย่างตื่นรู้ (Mindful Active Learning) เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2563 ก่อนที่จะมีวิกฤตโควิด 19

ออกแบบบทเรียนอังกฤษออนไลน์ จากเรื่องราวธรรมะ (2562-2564)

จุดมุ่งหมายข้อที่ 3 ของโครงการพระธัมมเจดีย์ คือเชื่อมโยงคําสอนพระพุทธเจ้ากับบริบทร่วมสมัย เพื่อประโยชน์แห่งการเข้าถึงธรรมะของผู้คนในยุคปัจจุบัน

ดินแดนสุวรรณภูมิแถบนี้ ได้รักษาแก่นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาหลายพันปี เป็นมรดกทางปัญญาอันประเมินค่ามิได้ ที่จะมอบให้กับมนุษยชาติ

พัฒนาหลักสูตรธรรมะสองภาษา แบบ 3-Ons (2562-2564)

เครือข่ายโครงการพระธัมมเจดีย์ กำลังพัฒนา 3-Ons Learning Platform โดยร่วมมือกับทางผู้บริหารและคณะทำงานมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรธรรมศึกษายุคใหม่ ที่จะทำเป็นหลักสูตร 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ดูงาน Dhamma School ที่เมียนมาร์ 2562

เครือข่ายธัมมวิชัย และคณะทำงานโครงการพระไตรปิฎกศึกษาเพื่อมนุษยชาติ ไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาพระไตรปิฎกที่ประเทศเมียนมาร์เพื่อนำกลับมาทำให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการทำงานของเครือข่าย dhamma school ของเมียนมาร์ด้วย ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2562