รับสมัคร “ทีมงาน Part-Time สุดสัปดาห์” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (กรกฎาคม 2567)

กิจกรรม “เรียนรู้สุดสัปดาห์” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (กรกฎาคม 2567)

ค่ายผู้นำเยาวชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิเกตุกมลา และ เครือข่าย Mind Gen ณ วัดป่าพุทธโพธิญาณ (กรกฎาคม 2567)

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ มูลนิธิอาศรมมาตา (กรกฎาคม 2567)

คลับ “นักสร้างแรงใจ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (มิถุนายน 2567)

เวิร์คช็อป “ฝึกสติ สุดสัปดาห์” ณ บ้านแสงจันทร์ สัปปายะ (พฤษภาคม 2567)

คลับ “นักเล่าสร้างแรงใจ” โดยใช้หลักพุทธธรรม (ไทย-อังกฤษ) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (เมษายน 2567)

คลับ “คุยอังกฤษยามเย็น” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (เมษายน 2567)

เวิร์คช็อป “ฝึกสติเท่าทันชีวิต พัฒนาจิตใกล้ชิดพุทธธรรม” ณ วัดสุทธิวราราม (เมษายน 2567)

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ มูลนิธิอาศรมมาตา (มีนาคม 2567)

เวิร์คช็อป “ฝึกสติเท่าทันชีวิต” True Touch Co., Ltd. ณ วัดป่าแก้ว จันทบุรี (2 มีนาคม 2567)

เวิร์คช็อป “ฝึกสติเท่าทันชีวิต พัฒนาจิต ใกล้ชิดพุทธธรรม” ณ วัดสุทธิวราราม (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567)