เชิญชวนร่วมบุญ สนับสนุนทุนการศึกษา


★~ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธรรม (Dhamma Legacy Centre) ~ ✿ ~ เชิญชวนร่วมบุญสนับสนุนทุนการศึกษากับผู้นำเยาวชนผู้ผลิตคลิปสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในบทเรียนพุทธธรรม 2 ภาษา ออนไลน์แบบ Interactive จำนวน 31 คลิป คลิปละ 2,500 บาท ที่

✉ บัญชี กองบุญเพื่อพระธัมมวินัยฯ
ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 0071607607
(โดยพระอาจารย์ จงกล ผาสุโก และพระบูชา ธัมมปูชโก)

โดยสามารถแจ้งรายละเอียดการร่วมบุญ และ/หรือ ขอรับใบอนุโมทนาบัตร ที่ wayofdhamma@gmail.com หรือ 098 901 4695 ☏

✎ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกสติ (Mindfulness) และ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ให้กับเยาวชนที่จะเป็นผู้นำยุคใหม่ ด้วยการใช้เนื้อหาพุทธธรรมที่เป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย ~ ❤ ☆

โดยใช้โมเดลการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ผ่านกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ 3 Ons คือ
● เปิดโอกาสให้ผู้นำเยาวชนมาทำความเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตรที่อยู่ในรูปแบบ On-line บนแพลตฟอร์ม mindgen.club
● หลังจากนั้นจึงนัดพบเพื่อสนทนาพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้นำการอบรมบน Virtual Classroom แบบ On-web
● เมื่อเข้าใจเนื้อหาครบถ้วนแล้ว จึงมาเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงจากการฝึกสังเกต และสำรวจตรวจสอบตนเองได้ในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแบบ On-earth

โดยจัดทำเป็นหลักสูตรสำหรับอบรมผู้นำเยาวชน ประกอบด้วย 6 กลุ่มสาระ คือ
[1] รอบรู้ใจเรา (สติและความฉลาดทางอารมณ์)
[2] พร้อมเข้าสังคม (การทำงานร่วมกัน)
[3] สั่งสมประสบการณ์ (ธรรมะสำหรับการฝึกฝนตนเอง)
[4] ส่งผ่านการเรียนรู้ (ธรรมะสำหรับการเป็นผู้ให้ความรู้)
[5] บอกเล่าสู่ผู้คน (ศิลปะการบอกสอนและสร้างแรงบันดาลใจ)
[6] เชื่อมชุมชนด้วยเทคโนโลยี (การใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่)
ซึ่งสาระความรู้ทั้ง 6 หมวดนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการสร้างหลักสูตรจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

มีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.และ อุดมศึกษาทั่วประเทศ สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระจากทั้ง 6 หมวดนั้น ไปให้กับเยาวชนรุ่นน้อง จำนวน 101 คน จาก 29 โรงเรียน ~ โดยเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกให้ผลิตคลิปสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จะได้รับทุนการศึกษาคลิปละ 2,500 บาท

ช่อง YouTube ผลงานคลิปบทเรียนจากผู้นำเยาวชนทั่วประเทศ youtube.com/@mindgen

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทาง Facebook ศูนย์สร้างสรรค์ฯ facebook.com/Dhamma.Legacy.Foundation

รายละเอียดโครงการฯ ที่รับทุนสนับสนุนจาก สสส.

การดำเนินกิจกรรมและผลงานเยาวชน

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ ภายใต้โครงการฯ


แพล็ตฟอร์มภาษาอังกฤษออนไลน์ (https://knowenglish.net)

แนวทางการสร้างบทเรียนและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (https://knowing.education)

สื่อการเรียนรู้สองภาษาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา (https://mindgen.club)

กิจกรรมต่อเนื่อง


กิจกรรมเพื่อผู้นำเยาวชน ผู้สนใจถ่ายทอดเนื้อหาที่มีสาระ แบบสองภาษา

กิจกรรมเพื่อผู้นำเยาวชน ผู้สนใจฝึกฝนทักษะการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ ผ่านบทเรียนนิทานไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ

กิจกรรมเพื่อผู้นำเยาวชน ผู้สนใจสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบ Interactive