Mindful Generation (พ.ค. 2564)

รับสมัคร ❝ผู้นำกิจกรรม❞ สร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ ผ่านนิทานไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (Mindful English Weekend School) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสทุธิวราราม (พฤษภาคม 2564)

Mindfulness Workshop for Mind Gen (22 มี.ค. 2564)

ฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ กับ 7 เช็คลิสต์ เพื่อชีวิต เคลียร์ คาล์ม คูล (Mindfulness Workshop with The 7 Clear, Calm, Cool Checklist Item for a Learning Life) ให้กับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 และ ปี 4 จำนวน 50 คน (สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ มูลนิธิอาศรมมาตา

Mindfulness Workshop (5-9 ธ.ค. 2563)

เชิญชวนทุกคนที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร กับเวิร์คช็อป “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” (Mindfulness Workshhop for Mindful Generation) ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2563

Mindfulness Workshop (14 พ.ย. 2563)

เวิร์คชอป “ฝึกสติอย่างไร ให้เท่าทันความคิด” (Mindfulness Workshop) ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14 พฤศจิกายน 2563

Mindful English Workshop (15-16 ส.ค. 2563)

อบรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากบทเรียนออนไลน์ (Mindful English Workshop) ณ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ปักธงชัย นครราชสีมา 15 – 16 สิงหาคม 2563

Mindful English Camp (21-23 ต.ค. 2562)

ค่ายฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้นิทานธรรมะภาษาอังกฤษ
(Mindful English Camp)

ณ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม
21 – 23 ตุลาคม 2562