Social Emotional Learning (พ.ค. 2566)

กิจกรรมเสวนา “แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็กและเยาวชน ประสบการณ์จากเครือข่าย Mind Gen” วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 10.30-12.30 น. ณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Mindful English Camp (เม.ย. 2566)

Mindful English Camp for Mindful Generation ค่าย “ฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ” ให้กับเยาวชนผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจากกลุ่มวิลล่า ฟอเรสต์ บ้านบึง บริษัทแพลนพลัสแอสเสท จำกัด ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2566 ณ บ้านแสงจันทร์ สัปปายะ บ้านบึง ชลบุรี

Mindful Creative Generation (มี.ค.-เม.ย. 66)

เปิดรับนักศึกษา “ผู้นำกิจกรรม” สร้างสรรค์การเรียนรู้ ควบคู่กับการฝึกสติ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเท่าทันยุคสมัย ผ่านบทเรียนไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ให้กับเยาวชนระดับมัธยม พร้อมรับทุนการศึกษา 5,000 บาทและใบประกาศ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2566 ณ บ้านแสงจันทร์ สัปปายะ บ้านบึง ชลบุรี

Mindful English Club (ก.พ. 2566)

Mindful English Club for Mindful Generation ฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนอย่างตื่นรู้ สำหรับตัวแทนสภานักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี (5 กุมภาพันธ์ 2566)

Mindful English Club (ม.ค. 2566)

Mindful English Clun for Mindful Generation ฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนอย่างตื่นรู้ สำหรับ สภานักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี (29 มกราคม 2566)

Mindful Active Learning (ม.ค. 2566)

Mindful Active Learning for Mindful Generation ฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนอย่างตื่นรู้ สำหรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี (28 มกราคม 2566)

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา (2564-2565)

โครงการการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาแก่เครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ด้วยสื่อการเรียนรู้สองภาษาออนไลน์ (Well-being Development for Mindful Generation through Bilingual Digital Learning Materials) ซึ่งได้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)