โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา (2564-2565)

โครงการการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาแก่เครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ด้วยสื่อการเรียนรู้สองภาษาออนไลน์ (Well-being Development for Mindful Generation through Bilingual Digital Learning Materials) ซึ่งได้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)