Mindfulness Workshop (14 พ.ย. 2563)

เวิร์คชอป “ฝึกสติอย่างไร ให้เท่าทันความคิด” (Mindfulness Workshop) ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14 พฤศจิกายน 2563

Mindful English Workshop (15-16 ส.ค. 2563)

อบรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากบทเรียนออนไลน์ (Mindful English Workshop) ณ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ปักธงชัย นครราชสีมา 15 – 16 สิงหาคม 2563

Mindful English Storytelling (13-15 มิ.ย. 2563)

กิจกรรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเล่านิทานธรรมะภาษาอังกฤษ (Mindful English Storytelling) ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธรรม วัดป่าแก้ว จันทบุรี 13 – 15 มิถุนายน 2563