Mindful Generation (พ.ค. 2564)

รับสมัคร ❝ผู้นำกิจกรรม❞ สร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ ผ่านนิทานไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (Mindful English Weekend School) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสทุธิวราราม (พฤษภาคม 2564)

Mindfulness Workshop for Mind Gen (22 มี.ค. 2564)

ฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ กับ 7 เช็คลิสต์ เพื่อชีวิต เคลียร์ คาล์ม คูล (Mindfulness Workshop with The 7 Clear, Calm, Cool Checklist Item for a Learning Life) ให้กับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 และ ปี 4 จำนวน 50 คน (สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ มูลนิธิอาศรมมาตา

Mindful Generation (5-7 มี.ค. 2564)

มอบทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศ ให้กับผู้ผ่านการอบรม Mindful Creative Generation (ผู้นำกิจกรรมสร้างสรรค์ ผ่านนิทานอังกฤษแฝงคติสอนใจ) เพื่อฝึกทำงานร่วมกัน ผ่านการเรียนภาษาและเทคโนโลยีอย่างมีสติ ที่ วัดป่าแก้ว จันทบุรี เดือนมีนาคม 2564