Mindful English Weekend School (พ.ค. 2564)

รับสมัคร ❝ผู้นำกิจกรรม❞ สร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ ผ่านนิทานไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (Mindful English Weekend School) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสทุธิวราราม (พฤษภาคม 2564)

Mindful English Weekend School (มี.ค. 2564)

เชิญชวนเยาวชนผู้สนใจฝึกฝนภาษา ผ่านการทำงานร่วมกัน และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ทุกสุดสัปดาห์ กับ Mindful English Weekend School ณ วัดป่าแก้ว จันทบุรี ตลอดเดือนมีนาคม 2564

Mindful English Storytelling (13-15 มิ.ย. 2563)

กิจกรรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเล่านิทานธรรมะภาษาอังกฤษ (Mindful English Storytelling) ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธรรม วัดป่าแก้ว จันทบุรี 13 – 15 มิถุนายน 2563

Mindful English Camp (21-23 ต.ค. 2562)

ค่ายฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้นิทานธรรมะภาษาอังกฤษ
(Mindful English Camp)

ณ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม
21 – 23 ตุลาคม 2562