Mindful English Weekend School (พ.ค. 2564)

รับสมัคร ❝ผู้นำกิจกรรม❞ สร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ ผ่านนิทานไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (Mindful English Weekend School) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสทุธิวราราม (พฤษภาคม 2564)

Mindful Generation (พ.ค. 2564)

รับสมัคร ❝ผู้นำกิจกรรม❞ สร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ ผ่านนิทานไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (Mindful English Weekend School) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสทุธิวราราม (พฤษภาคม 2564)

Mindful English Weekend School (มี.ค. 2564)

เชิญชวนเยาวชนผู้สนใจฝึกฝนภาษา ผ่านการทำงานร่วมกัน และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ทุกสุดสัปดาห์ กับ Mindful English Weekend School ณ วัดป่าแก้ว จันทบุรี ตลอดเดือนมีนาคม 2564

Mindful Generation (5-7 มี.ค. 2564)

มอบทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศ ให้กับผู้ผ่านการอบรม Mindful Creative Generation (ผู้นำกิจกรรมสร้างสรรค์ ผ่านนิทานอังกฤษแฝงคติสอนใจ) เพื่อฝึกทำงานร่วมกัน ผ่านการเรียนภาษาและเทคโนโลยีอย่างมีสติ ที่ วัดป่าแก้ว จันทบุรี เดือนมีนาคม 2564

Mindful English Storytelling (13-15 มิ.ย. 2563)

กิจกรรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเล่านิทานธรรมะภาษาอังกฤษ (Mindful English Storytelling) ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธรรม วัดป่าแก้ว จันทบุรี 13 – 15 มิถุนายน 2563