เปิดรับ "Mindful Blended Learning Facilitator and Developer (ผู้จัดกระบวนการและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนอย่างตื่นรู้แบบผสมผสาน)"

วิดีโอนำเสนอแนวคิดและแผนงานเครือข่าย Mind Gen กับคณะผู้บริหาร สสส.

จุดมุ่งหมายและงานที่ผ่านมา

โครงการที่รับทุนสนับสนุนจาก สสส.

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ ภายใต้โครงการฯ


แพล็ตฟอร์มภาษาอังกฤษออนไลน์ (https://knowenglish.net)

แนวทางการสร้างบทเรียนและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (https://knowing.education)

สื่อการเรียนรู้สองภาษาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา (https://mindgen.club)

กิจกรรมต่อเนื่อง


กิจกรรมเพื่อผู้นำเยาวชน ผู้สนใจถ่ายทอดเนื้อหาที่มีสาระ แบบสองภาษา

กิจกรรมเพื่อผู้นำเยาวชน ผู้สนใจฝึกฝนทักษะการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ ผ่านบทเรียนนิทานไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ

กิจกรรมเพื่อผู้นำเยาวชน ผู้สนใจสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบ Interactive