❝ เจริญพร ผู้สนใจเข้าร่วม "เวิร์คช็อปฝึกสติ 1 วัน" ทุกท่าน

อาตมาภาพ พระบูชา ธัมมปูชโก ขออนุโมทนากับทุกท่าน ที่ตั้งใจให้เวลาในการมาฝึกสติร่วมกัน ณ Mind and Wisdom Development Centre (เรือน ณ สงขลา หรือ ศาลา 3) วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง

การมาฝึกปฏิบัติร่วมกันในครั้งนี้ อาจถือได้ว่าเป็นการสืบต่อแนวทางการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม โดยได้น้อมนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาอธิบายความในบริบทที่พอจะช่วยให้ผู้คนในสภาพสังคมปัจจุบัน เกิดความเข้าใจได้ในระดับพื้นฐานที่เอื้อต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และเพื่อให้การมาฝึกปฏิบัติร่วมกันในครั้งนี้ เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อเวลาที่ทุกท่านได้สละมา อาตมาฯ จึงขอเชิญชวนให้พวกเราได้ร่วมกันตั้งใจทดลองสร้างความท้าทายให้กับการดำเนินชีวิตในหนึ่งวันนี้ ผ่านข้อตกลงร่วมกันเล็กๆ น้อยๆ ได้แก่

1. ฝากมือถือไว้ก่อนเริ่มเวิร์คช็อปร่วมกัน ทั้งเพื่อพักสายตาจากหน้าจอมือถือ และเพื่อใช้เป็นเครื่องฝึกสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตัวเราเองดูในระหว่างวัน

2. ฝึกทานอาหารอย่างง่าย ที่เพียงพอต่อการบำรุงร่างกาย และใช้เป็นช่วงของการฝึกที่จะระลึกถึงคุณค่าแท้ ของอาหารและการรับประทานอาหาร (ที่นอกเหนือไปจากคุณค่าเทียม ในเรื่องรสชาติ สีสัน รูปลักษณ์ และราคา)

ทั้งนี้ หากท่านใดประสงค์จะร่วมบุญในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสั่งอาหารหรือสั่งขนมมาเสริม ซึ่งจะต้องทำให้พะวักพะวง และอาจจะไม่มีสมาธิในการปฏิบัติ สามารถแจ้งผ่านทางคณะอาสาผู้ช่วยทำงานเพื่อการพระศาสนาได้ เพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม และเพื่อให้ทางคณะทำงานได้ใช้เป็นเครื่องเรียนรู้ สำหรับรวบรวมไว้เป็นรายงานสรุปเพื่อการวางแนวทางและลำดับขั้นตอนได้อย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อความยั่งยืนของการจัดเวิร์คช็อปฝีกสตินี้ในครั้งต่อๆ ไป

จึงเจริญพรมาเพื่อให้ทุกท่านได้มีกำลังใจ และร่วมกันอนุโมทนาในความตั้งใจของหมู่คณะที่จะมาเวิร์คช็อปฝึกสติร่วมกัน ❞

กำหนดการ Mindfulness Workshop: 1-Day Retreat

จัดที่ Mind & Wisdom Development Centre (เรือน ณ สงขลา /ศาลา 3)

ยืนยันเข้าร่วมเวิร์คช็อปฝึกสติ 1 วัน กรุณา 🍛 ตรวจสอบรายการอาหาร ที่ท่านเลือกไว้ แล้วแจ้ง ✨ "ยืนยันเข้าร่วมเวิร์คช็อป" ภายในวันพฤหัสฯที่ 4 เม.ย. เวลา 10.00 น. 🎯


* ✿ เราจะช่วยกันจัดบริเวณที่รับประทานอาหาร แล้วรับประทานร่วมกัน เพื่อจะได้ฝึกสติระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันไปพร้อมๆ กันค่ะ

** 🍵 ที่เรือน ณ สงขลา แอร์อาจจะเย็นมากเป็นบางช่วง เรามีขิงผงทั้งแบบหวานและไม่หวาน ไว้ชงดื่มอุ่นๆ ช่วงพักได้นะคะ

*** 💕 สามารถถวายปัจจัยร่วมบุญค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสถานที่ ให้กับวัดสุทธิวราราม ผ่านบัญชีกองบุญเพื่อพระธัมมวินับได้ ในช่วงท้ายก่อนจบเวิร์คช็อป


แผนที่การเดินทาง มายัง วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง Mind and Wisdom Development Centre (เรือน ณ สงขลา หรือ ศาลา 3)