Mindfulness Workshop (18-22 ธ.ค. 2564)

เชิญชวนทุกคนที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร กับเวิร์คช็อป “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” (Mindfulness Workshhop for Mindful Generation) ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2564

Mindfulness Workshop (3-7 มิ.ย. 2564)

เชิญชวนทุกคนที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร กับเวิร์คช็อป “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” (Mindfulness Workshhop for Mindful Generation) ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2564

Mindful English Weekend School (พ.ค. 2564)

รับสมัคร ❝ผู้นำกิจกรรม❞ สร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ ผ่านนิทานไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (Mindful English Weekend School) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสทุธิวราราม (พฤษภาคม 2564)

Mindful Generation (พ.ค. 2564)

รับสมัคร ❝ผู้นำกิจกรรม❞ สร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ ผ่านนิทานไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (Mindful English Weekend School) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสทุธิวราราม (พฤษภาคม 2564)

Mindfulness Workshop (1-5 พ.ค. 2564)

เชิญชวนทุกคนที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร กับเวิร์คช็อป “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” (Mindfulness Workshhop for Mindful Generation) ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2564

Mindfulness Workshop for Mind Gen (22 มี.ค. 2564)

ฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ กับ 7 เช็คลิสต์ เพื่อชีวิต เคลียร์ คาล์ม คูล (Mindfulness Workshop with The 7 Clear, Calm, Cool Checklist Item for a Learning Life) ให้กับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 และ ปี 4 จำนวน 50 คน (สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ มูลนิธิอาศรมมาตา

Mindful English Weekend School (มี.ค. 2564)

เชิญชวนเยาวชนผู้สนใจฝึกฝนภาษา ผ่านการทำงานร่วมกัน และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ทุกสุดสัปดาห์ กับ Mindful English Weekend School ณ วัดป่าแก้ว จันทบุรี ตลอดเดือนมีนาคม 2564

Mindful Generation (5-7 มี.ค. 2564)

มอบทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศ ให้กับผู้ผ่านการอบรม Mindful Creative Generation (ผู้นำกิจกรรมสร้างสรรค์ ผ่านนิทานอังกฤษแฝงคติสอนใจ) เพื่อฝึกทำงานร่วมกัน ผ่านการเรียนภาษาและเทคโนโลยีอย่างมีสติ ที่ วัดป่าแก้ว จันทบุรี เดือนมีนาคม 2564

Mindfulness Workshop (13-17 ก.พ. 2564)

เชิญชวนทุกคนที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร กับกิจกรรม MINDFULNESS WORKSHOP for MINDFUL GENERATION ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2564