Mind Gen Club, Centre of Buddhist Studies and Social Development, Wat Suthiwararam (June 2024)

ปลุกพลังความมั่นใจ 💙 เปิดมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิต 🔍 แบ่งปันความคิดสร้างสรรค์💡 และสร้างมิตรภาพอันยั่งยืน 🤝 กับกิจกรรมเพื่อการทำความเข้าใจตัวตน 🎯 ควบคู่กับการเข้าใจผู้คนรอบตัว 👥 เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน พร้อมโอกาสรับทุนการศึกษา 💰 สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีผลงานโดดเด่น 💻 และมีความเป็นผู้นำที่เหมาะสม ✨ สำหรับระดับ ม.ปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และ สตรีศรีสุริโยทัย 🎓 พร้อมรับใบประกาศ 📃 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม และ เครือข่าย Mind Gen (Dhamma Legacy Centre) 🎯

คลับ “นักสร้างแรงใจ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (มิถุนายน 2567)

Related activities (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)