รับสมัคร “นักศึกษาทำงาน Part-Time” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (กรกฎาคม 2567)

ปลุกพลังความมั่นใจ 💙 เปิดมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิต 🔍 แบ่งปันความคิดสร้างสรรค์💡 และสร้างมิตรภาพอันยั่งยืน 🤝 กับภารกิจเพื่อการทำความเข้าใจตัวตน 🎯 ควบคู่กับการเข้าใจผู้คนรอบตัว 👥 เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน พร้อมโอกาสรับทุนการศึกษา 💰 และค่าตอบแทน 💻 ✨ สำหรับระดับ ม.ปลาย ปวส. และอุดมศึกษา 🎓 พร้อมรับใบประกาศ 📃 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม และ เครือข่าย Mind Gen (Dhamma Legacy Centre) 🎯

กิจกรรม “เรียนรู้สุดสัปดาห์” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (กรกฎาคม 2567)

ปลุกพลังความมั่นใจ 💙 เปิดมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิต 🔍 แบ่งปันความคิดสร้างสรรค์💡 และสร้างมิตรภาพอันยั่งยืน 🤝 กับกิจกรรมเพื่อการทำความเข้าใจตัวตน 🎯 ควบคู่กับการเข้าใจผู้คนรอบตัว 👥 เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน กับกิจกรรมเพื่อการทำความเข้าใจตนเอง ควบคู่กับการเข้าใจผู้คนรอบตัว ผ่านเรื่องราวเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ ที่ปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีการศึกษา 💻 เพื่อให้เยาวชนไทยได้ร่วมฝึกฝนและเติบโตไปด้วยกัน อย่างเท่าทันยุคสมัย 🎓 พร้อมรับใบประกาศ 📃 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม และ เครือข่าย Mind Gen (Dhamma Legacy Centre) 🎯

ค่ายผู้นำเยาวชน มูลนิธิเกตุกมลา และ เครือข่าย Mind Gen ณ วัดป่าพุทธโพธิญาณ (กรกฎาคม 2567)

ปลุกพลังความมั่นใจ 💙 เปิดมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิต 🔍 แบ่งปันความคิดสร้างสรรค์💡 และสร้างมิตรภาพอันยั่งยืน 🤝 กับกิจกรรมเพื่อการทำความเข้าใจตัวตน 🎯 ควบคู่กับการเข้าใจผู้คนรอบตัว 👥 เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน 📃 กับเพื่อนๆ สมาชิกนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13-14 กรกฎาคม 2567 ณ วัดป่าพุทธโพธิญาณ โดย มูลนิธิเกตุกมลา และ เครือข่าย Mind Gen (ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทย หัวใจใฝ่ธรรม)

คลับ “นักสร้างแรงใจ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (มิถุนายน 2567)

ปลุกพลังความมั่นใจ 💙 เปิดมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิต 🔍 แบ่งปันความคิดสร้างสรรค์💡 และสร้างมิตรภาพอันยั่งยืน 🤝 กับกิจกรรมเพื่อการทำความเข้าใจตัวตน 🎯 ควบคู่กับการเข้าใจผู้คนรอบตัว 👥 เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน พร้อมโอกาสรับทุนการศึกษา 💰 สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีผลงานโดดเด่น 💻 และมีความเป็นผู้นำที่เหมาะสม ✨ สำหรับระดับ ม.ปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และ สตรีศรีสุริโยทัย 🎓 พร้อมรับใบประกาศ 📃 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม และ เครือข่าย Mind Gen (Dhamma Legacy Centre) 🎯

คลับ “นักเล่าสร้างแรงใจ” โดยใช้หลักพุทธธรรม (ไทย-อังกฤษ) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (เมษายน 2567)

📜 ❝นักเล่าสร้างแรงใจ❞ 💖 เล่าอย่างไรให้ลงมือทำ ตามหลักพุทธธรรม (ไทย-อังกฤษ) เพื่อการพัฒนาคุณภาพจิตใจ ควบคู่กับการใช้ทักษะภายนอกได้เท่าทันยุคสมัย 🎤🎧 ผ่านบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ และสื่อออนไลน์ร่วมสมัยที่เหมาะสม 💻 พร้อมรับใบประกาศ 📃

คลับ “คุยอังกฤษยามเย็น” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (เมษายน 2567)

🎯 ❝คลับคุยอังกฤษยามเย็น❞ 📐 Evening English Chat Club ☀️🌳 เพื่อการพัฒนาความมั่นใจในการเรียนรู้ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะภาษาในการสื่อสาร 💻 ผ่านการใช้สื่อออนไลน์ร่วมสมัยอย่างเหมาะสม 🎬 พร้อมรับใบประกาศ 📃

คลับ “คุยอังกฤษยามเย็น” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (กุมภาพันธ์ 2567)

🎯 ❝คลับคุยอังกฤษยามเย็น❞ 📐 Evening English Chat Club ☀️🌳 เพื่อการพัฒนาความมั่นใจในการเรียนรู้ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะภาษาในการสื่อสาร 💻 ผ่านการใช้สื่อออนไลน์ร่วมสมัยอย่างเหมาะสม 🎬 พร้อมรับใบประกาศ 📃

คลับ “เรื่องเล่าสอนใจ” ไทย-อังกฤษ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (กุมภาพันธ์ 2567)

กิจกรรม 🎯 ❝ฝึกภาษากับเรื่องเล่าสอนใจ ไทย-อังกฤษ❞ 📐 Mindful Storytelling Club ☀️🌳 เพื่อการพัฒนาศักยภาพภายในควบคู่กับทักษะภายนอก 💻 โดยใช้สื่อออนไลน์ร่วมสมัยอย่างเหมาะสม 🎬 พร้อมรับใบประกาศ 📃

ค่าย “เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า” ณ ศูนย์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง (ตุลาคม 2566)

🎯 Mindful Storytelling Workshop 📃 “เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า” ไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ 🎬 💻 สำหรับนักเรียนทุน กสศ. ระดับ ม. ปลาย 📐⌚ ตุลาคม 2566 🏫 ณ ศูนน์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี (ค่ายไป-กลับ / Day Camp)

เวิร์คช็อป “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” ณ ศูนย์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง (ตุลาคม 2566)

🎯 Mind Gen Workshop for Mindful Communication 📃 “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” ผ่านเรื่องเล่าไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 🎬 💻 สำหรับนักเรียน ม. ปลาย และอุดมศึกษา 📐⌚ ตุลาคม 2566 🏫 ณ ศูนน์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี (ค่ายไป-กลับ / Day Camp)

คลับ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 (กรกฎาคม 2566)

ชมรม 📐 “Mindful English Club” กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📃 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬

เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” (ตุลาคม 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? “การใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย อย่างฉลาดสมวัย” ☏ ? ? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★