Mindful English Camp, Center of Buddhist Studies and Social Development Wat Suthiwararam (October 2019)

ค่ายฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ กับนิทานไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ (Mindful English Camp)

ณ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม
21 - 23 ตุลาคม 2562

ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม ร่วมกับ โครงการพระธัมมเจดีย์ จัดกิจกรรมตามวิถีพุทธธรรม (ร่วมสมัย) เพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมคุณลักษณะใหม่ ให้วัยรุ่นไทยยุคใหม่มีหัวใจ Mindful ผ่าน ค่ายภาษาและกิจกรรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ❝Mindful English Camp❞ ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 ถึงวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง
The Center of Buddhist Studies and Social Development, Wat Suthiwararam and Dhamma Stupa Network held the event followed by the framework of Buddha-Dhamma as creative tools for the young generation to help them to be more mindful in their daily lives under the name of “Mindful English Camp” during Monday, 21st to Wednesday, 23rd October 2019 at the center on Charoen Krung Road.
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ As the following details:
1. จุดประสงค์ (Aim)

1.1 ฝึกสติเพื่อจิตแจ่มใส แบบสร้างสรรค์สมกับวัยทีน (Mindful Creative Activities for Mind Gen)
1.2 ฝึกภาษาอังกฤษกับบทเรียนออนไลน์ พร้อมได้คติธรรม (Online English Dhamma Story-Based)
1.3 พัฒนาศักยภาพเฉพาะตัว ด้วยเทคโนโลยี (Personal Development with Technology)
1.4 รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Responsibility with Social Media)

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ (Qualification)

2.1 นักเรียน ชายและหญิง ระดับ ม. 4 ม. 5 และ ม. 6 (High school students)
2.2 สนใจพัฒนาคุณภาพจิตใจตนเอง (Interested in improving the quality of their own mind)
2.3 สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Interested in improving the English language skills)
2.4 สนใจในทักษะอื่นๆ เช่น วาดภาพ ใช้โปรแกรมคอมฯ ใช้แอพฯมือถือ อ่านทำนองเสนาะ พูดนำเสนอ ฯลฯ (Interested in other creative activities/ skills; drawing, painting, mobile applications, computer programmes, presentation, performance and public speaking.)
2.5 พร้อมจะฝึกระเบียบวินัยตนเอง (Willing to practice self-discipline)
2.6 พร้อมจะเรียนรู้และแบ่งปันกับผู้อื่น (Willing to learn and share with others.)

3. ผู้สนับสนุนและคณะทำงาน (Supporters and Team Agents )

3.1 ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อการดำเนินงาน โดย ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม

3.2 เจ้าภาพร่วมบุญสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการกิจกรรม

 • พระอาจารย์จงกล ผาสุโก
 • วัดป่าแก้วจันทบุรี
 • มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
 • มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
 • คุณอรพรรณ อัสสมงคล
 • คุณพิสมัย พิชญกุลมงคล
 • คุณวิภา บุญยงรัตนากุล
 • คุณวีณา เอี่ยมวัฒนไพสิน

3.3 ภายใต้โครงการพระธัมมเจดีย์
ประสานโครงการ โดย พระ ดร. บูชา ธัมฺมปูชโก (Phra Dr. Buja Dhammapujako)

3.4 ออกแบบและบริหารจัดการโดย Know English Team

 • สุพิชฌาย์ คงเพิ่มวงศ์ (Subhijjhaya Kongpermwong) โครงการพระธัมมเจดีย์
 • ศิริพรรณ เรียบร้อยเจริญ (Siripun Riabroycharoen) มูลนิธิอาศรมมาตา
 • โยธกา ภักดีเมฆานนท์ (Yothaka Pakdeemekhanon) สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ปริญญาโท)
 • กมลรัตน์ ตระดอน (Gamonrat Tadon) สาชาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย (ปริญญาตรี)
 • บุญนภา ถามานาศาสตร์ (Boonnapa Thamanasart) สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร (ปี 2)
การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม (Group Activity Paticipation)

ทุกๆ กิจกรรม ประกอบด้วยรูปแบบการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งแบบเดี่ยว แบบคู่ และแบบกลุ่ม แต่การสะสมคะแนนจะเน้นที่การช่วยกันสะสมคะแนนเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกการแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน
โดยกลุ่ม A ชื่อกลุ่ม Hermit นั้นได้คะแนนนำในทุกๆกิจกรรมสะสมมาเรื่อยๆ จนจบแคมป์

การลงคะแนนเสียงเลือกเพื่อนที่เหมาะสม (Mr. and Ms. Mindful)

ตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

 • มีสติรู้สึกตัว ช่วยเหลือกัน
 • มีน้ำใจ มุ่งมั่นตั้งใจ เบิกบานแจ่มใส
 • รู้ข้อมูล ให้ข้อมูล ช่วยแก้ไขข้อติดขัด

โดยกลุ่ม Ms. Mindful ได้รับคะแนนโหวตเท่ากัน 2 คน ได้แก่ Ms. Kaewta (แก้วตา - ลูกแก้ว) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพฯ และ Ms. Thanchanok (ธัญชนก - ปอ) โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพ

ในขณะที่ Mr. Mindful ก็มีคะแนนเท่ากัน 2 คน เช่นกัน ได้แก่ Mr. Sikarin (ศิขรินทร์ - ฟลุ๊ค) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพฯ และ Mr. Suwara (สุวรา - หยัง) โรงรเียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี

การมอบเกียรติบัตรและการปิดค่าย (Certificates and The Closing)

ท่านเจ้าคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักสำหรับแคมป์นี้ ได้เมตตามอบโอวาท และเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Mindful English Camp รวมทั้งทีมงานที่เป็นเสมือนตัวแทน Mind Gen

Video Gallery (ตัวอย่างวิดีโอกิจกรรม)

Stentence Structure Clip

ค่าย “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (ตุลาคม 2562)

Related activities (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)