Mind Gen Movement and Social Emotional Learning at The Equitable Education Fund (EEF) Thailand (May 2023)

กิจกรรมเสวนา “แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็กและเยาวชน ประสบการณ์จากเครือข่าย Mind Gen”

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 10.30-12.30 น. ณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ร่วมสนทนาโดย

  • พระบูชา ธัมมปูชโก
    อดีตวิศวกร ป.เอก มหาลัยโตเกียว ผู้หันมาทำงานผลักดันด้านการพัฒนาจิตของเด็กและเยาวชน
  • พระภูมิศรัณย์ ภูมิปัญโญ
    สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)
  • สุพิชฌาย์ คงเพิ่มวงศ์
    อดีต Online Learning Content Development Manager ฝ่ายการศึกษา เครือดุสิตธานี (Education Division, Dusit International)

นำเสนอแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษและการสร้างสื่อออนไลน์ โดย กสศ. สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาทักษะด้านสังคมและอารมณ์ (Social Emotional Learning) นอกเหนือไปจากทักษะวิชาการ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตของเด็กและเยาวชนในระยะยาว

อ่านบทความฉบับเต็ม - คลิกที่ภาพหรือชื่อเรื่อง (Full Article - Click on the thumbnail or the article name): Mindful Generation จากหลักสูตรสองพันกว่าปี สู่ “ห้องเรียนเสมอภาคทางอารมณ์”

เสวนา “การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็กและเยาวชน ประสบการณ์จากเครือข่าย Mind Gen” ณ สำนักงาน กสศ. (พฤษภาคม 2566)

Related activities (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)