Well-being Development for Mindful Generation through Bilingual Digital Learning Materials

โครงการการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาแก่เครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ด้วยสื่อการเรียนรู้สองภาษาออนไลน์ (Well-being Development for Mindful Generation through Bilingual Digital Learning Materials)

ได้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธัมม์ (Dhamma Legacy Centre) บริหารงานโดยเครือข่ายพระธัมมเจดีย์ (Dhamma Stupa Network) ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ภายใต้ชื่อเครือข่าย Mind Gen (Mindful Generation)

พฤศจิกายน 2564 - พฤศจิกายน 2565

ข้อเสนอโครงการ ที่รับทุนสนับสนุนจาก สสส.

บทเรียนสองภาษาออนไลน์ (Online Learning Platform)

กลุ่มผู้นำเยาวชนผู้ร่วมกิจกรรม (Participants)

จุดประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อออกแบบและผลิตบทเรียนสองภาษา สำหรับเป็นเครื่องมือตั้งต้นในการต่อยอดทำกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างมีระบบ ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (On-line Interactive Lessons) สำหรับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่กลุ่มผู้นำเยาวชน เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม (Buddhadhamma) ผสานกับการฝึกสติที่อธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (Science of Mindfulness) โดยเรียบเรียงตามแบบการเรียนรู้ผ่านเรื่องราว (Story-based Approach) ที่ช่วยให้เยาวชนเข้าใจข้อมูลได้อย่างเป็นธรรมชาติ

2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและอำนวยการให้เกิดกลุ่มเครือข่ายสัมพันธ์ (Networking) ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ ผ่านการทดสอบความพร้อมของบทเรียนออนไลน์สองภาษา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรม ด้วยการถ่ายทอดเนื้อหาโดยกลุ่มผู้นำกิจกรรม ระหว่างเยาวชนผู้สนใจพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ ให้กับตนเอง ทั้งความฉลาดทางอารมณ์ ความยืดหยุ่นทางความคิด การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน ทักษะภาษา และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ให้สามารถขยายและสานต่อกิจกรรมเครือข่ายผ่านการแบ่งปันแนวทางการพัฒนาศักยภาพนั้น ๆ ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างเหมาะสมกับยุคมัย และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกลมกลืน

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา (2564-2565)

Related activities (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)