• กิจกรรมสำหรับผู้ที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง 🌿 ได้ร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ❤ กับเวิร์คช็อป "ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย" (Mindfulness Workshhop for Mindful Generation) 🎯 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2564 Words of Wisdom | พิจารณาข้อธัมม์ตามคำสอน ขยายความ “อานาปานสติ” ขยายความ
  • กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันผ่านการใช้เทคโนโลยี สำหรับเยาวชนระดับมัธยมปลาย 🎤 ผ่านการเล่าเรื่องราวสอนใจ (อังกฤษ-ไทย) ❣️ ในรูปแบบออนไลน์ 🎧 📱 (Mindful English Moral Storytelling ❣️ Online Presentation) 💻 ตอน ❝The Two Birds❞ 🦜 นกสองพี่น้อง 🐦 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 📃 (Development and Production
  • เชิญชวนทุกคนที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร กับเวิร์คช็อป "ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย" (Mindfulness Workshhop for Mindful Generation) ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2564
  • Mindful Active Technique and Ecology of Learning through an Integration of Online Interactive English Moral Story with Classroom Creative Activity (ฝึกสติกับระบบนิเวศน์แห่งการเรียนรู้ ด้วยการบูรณาการบทเรียนนิทานธรรมะภาษาอังกฤษออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์ในชั้นเรียน) กับคณะผู้บริหารและครูอาจารย์กลุ่มโรงเรียนนำร่องจังหวัดระยอง ณ วัดป่าแก้ว จันทบุรี (พฤษภาคม 2564)
  • เปิดรับ นักเรียนประถมปลาย ถึง มัธยมต้น ร่วม "ฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์" ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ กับนิทานออนไลน์ ไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ตอน ❝The Two Birds❞ 🦜 นกสองพี่น้อง 🐦 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (2564)
  • รับสมัคร ❝ผู้นำกิจกรรม❞ สร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ ผ่านนิทานไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (Mindful English Weekend School) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสทุธิวราราม (2564)
  • เชิญชวนทุกคนที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร กับเวิร์คช็อป "ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย" (Mindfulness Workshhop for Mindful Generation) ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2564
  • กิจกรรม ฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ กับ 7 เช็คลิสต์ เพื่อชีวิต เคลียร์ คาล์ม คูล (Mindfulness Workshop with The 7 Clear, Calm, Cool Checklist Item for a Learning Life) สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 และ ปี 4
  • มอบทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศ ให้กับผู้ผ่านการอบรม Mindful Creative Generation (ผู้นำกิจกรรมสร้างสรรค์ ผ่านนิทานอังกฤษแฝงคติสอนใจ) เพื่อฝึกทำงานร่วมกัน ผ่านการเรียนภาษาและเทคโนโลยีอย่างมีสติ ที่ วัดป่าแก้ว จันทบุรี เดือนมีนาคม 2564