• เชิญชวนทุกคนที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร กับกิจกรรม MINDFULNESS WORKSHOP for MINDFUL GENERATION ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2564
  • กิจกรรมเพื่อการ "ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย" สำหรับผู้คนที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง เพื่อร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร กับ Mindfulness Workshhop for Mindful Generation ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2563
  • เวิร์คชอป "ฝึกสติอย่างไร ให้เท่าทันความคิด" (Mindfulness Workshop) ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14 พฤศจิกายน 2563
  • อบรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากบทเรียนออนไลน์ (Mindful English Workshop) ณ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ปักธงชัย นครราชสีมา 15 - 16 สิงหาคม 2563
  • กิจกรรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเล่านิทานธรรมะภาษาอังกฤษ (Mindful English Storytelling) ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธรรม วัดป่าแก้ว จันทบุรี 13 - 15 มิถุนายน 2563 Video Gallery (วิดีโอ ตัวอย่างกิจกรรม) Mindful Vocabulary https://youtu.be/CC0Zu1udJSwStorytelling Practicehttps://youtu.be/GQT3mSzOJjgMindful Vocabularyhttps://youtu.be/Nt2yajVmRzA
  • ค่ายฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้นิทานธรรมะภาษาอังกฤษ (Mindful English Camp) ณ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม 21 - 23 ตุลาคม 2562 Read More