Mindful Active Learning Workshop with Rayong's Teachers (May 2021)

Mindful Active Technique and Ecology of Learning through an Integration of Online Interactive English Moral Story with Classroom Creative Activity (ฝึกสติกับระบบนิเวศน์แห่งการเรียนรู้ ด้วยการบูรณาการบทเรียนนิทานธรรมะภาษาอังกฤษออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์ในชั้นเรียน) กับคณะผู้บริหารและครูอาจารย์กลุ่มโรงเรียนนำร่องจังหวัดระยอง ณ วัดป่าแก้ว จันทบุรี (พฤษภาคม 2564)

เวิร์คชอป แนวทางส่งเสริมกระบวนการเรียนอย่างตื่นรู้ กับคณะครูจากระยอง (พฤษภาคม 2564)

Related activities (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)